K
 
i
 
n
 
k
 
y
 
 
A
 
F
 
!

M
 
o
 
v
 
e
 
 
i
 
t